Ný lög um velferð dýra og búfjárhald

0
66

Lög um búfjárhald og lög um velferð dýra voru samþykkt á Alþingi í gær. Meðal nýmæla í lögum um velferð dýra er krafa um að hver sá sem hefur dýr í umsjá sinni búi yfir eða afli sér grunnþekkingar á þörfum og umönnun viðkomandi dýrategundar. Ekki er gerð sú krafa að um sé að ræða víðtæka þekkingu heldur einungis lágmarksþekkingu sem vænta má að geri viðkomandi aðila færan um að uppfylla lágmarkskröfur laganna varðandi umönnun dýra. Frá þessu er sagt á vef ráðgjafamiðstövar landbúnaðarins.

Grænfóður II

Gert er ráð fyrir að þeir eigendur búfjár sem nú þegar hafa staðist búfjáreftirlit og eftirlit héraðsdýralækna teljist hafa nægjanlega grunnþekkingu.
Einnig er nýlunda að öll atvinnutengd starfsemi þar sem boðin er einhvers konar þjónusta við dýr er leyfisskyld.

 

Þarna má nefna dýraspítalar, endurhæfingarstöðvar, þjálfunarstöðvar, sýningar- og keppnishúsnæði, dýragarða og hestaleigur. Nýmæli er að annað dýrahald, sem ekki er í atvinnuskyni, er einnig að hluta til leyfisskylt, en það ræðst af fjölda dýra í hverju dýrahaldi.
Nefna má að í lögunum er reynt að stemma stigu við öfgafullri starfsemi í ræktun, t.d. þegar kvendýr geta ekki fætt afkvæmi sín með náttúrulegum hætti, þannig að jafnvel þurfi að koma til ítrekaðra keisaraskurða. Samkvæmt lögunum er óheimilt að rækta undan dýrum þar sem fyrirséð er að afkvæmi þeirra verði með sköpunargalla sem þau geta liðið fyrir. Þá er áhersla lögð á að æxlun sé óheimil þegar hún dregur úr getu dýra til að sýna eðlilegt atferli.
Í lögunum er Matvælastofnun veitt heimild til að fara á hvern þann stað þar sem dýr eru höfð og kanna aðstæður þeirra og aðbúnað. Einnig er Matvælastofnun veitt heimild til að fara á hvern þann stað sem dýr eru höfð við beitingu þvingunarúrræða. Matvælastofnun er ekki heimilt að fara inn í íbúðarhús, útihús eða aðra þvílíka staði án samþykkis eiganda eða umráðamanns nema að fengnum dómsúrskurði.
Þá er í lögunum að finna ákvæði um dagsektir og niðurfellingu á opinberum greiðslum í landbúnaði vegna brota á ákvæðum laganna.
Eins og sjá má eru mörg nýmæli að finna í þessum lögum og hafa aðeins nokkur þeirra verið nefnd hér. Við hvetjum bændur og aðra umráðamenn dýra til þess að kynna sér þau ítarlega og fara eftir ákvæðum þeirra. Lögin, frumvörpin og athugasemdir með þeim er að finna á vef Alþingis.

Sjá nánar:
Velferð dýra (heildarlög) – ferill málsins á Alþingi
Búfjárhald (heildarlög) ferill málsins á Alþingi