Landsvirkjun lætur gera úttekt á mati á umhverfisáhrifum nýrrar Bjarnarflagsvirkjunar

0
82

Landsvirkjun bauð til opins kynningar- og samráðsfundar fyrir íbúa Skútustaðahrepps í Reykjahlíðarskóla mánudaginn 13. maí og var fundurinn vel sóttur af yfir 90 manns. Hörður Arnarson, forstjóri og fleiri fulltrúar Landsvirkjunar greindu frá undirbúningi og rannsóknum vegna Bjarnarflagsvirkjunar og mögulegum áhrifum sem tengjast aukinni raforkuframleiðslu á svæðinu. Árni Einarsson frá Náttúrurannsóknarstöðinni við Mývatn kynnti jafnframt að beiðni Landsvirkjunar rannsóknir á lífríki Mývatns og möguleg áhrif Bjarnarflagsvirkjunar. Frá þessu er sagt á vef Landsvirkjunar.

Landsvirkjun_merki_554x437

Stefnt að varfærinni uppbyggingu með 45MW virkjun
Bjarnarflagsvirkjun er í nýtingarflokki í nýsamþykktri rammaáætlun Alþingis um vernd og orkunýtingu landsvæða. Núverandi Bjarnarflagsstöð Landsvirkjunar hefur verið í rekstri frá árinu 1969, eða í yfir 40 ár. Í Bjarnarflagi er ein elsta nýtingarsaga háhitasvæðis á Íslandi og hefur nýting jarðhitavökva á svæðinu um hálfa öld jafngilt 15-45 MW raforkuframleiðslu. Þá byggir rekstur Jarðbaðanna við Mývatn, sem hófu rekstur í núverandi mynd árið 2004, á nýtingu skiljuvatns frá núverandi virkjun.

Landsvirkjun hefur unnið að undirbúningi nýrrar virkjunar í Bjarnarflagi frá árinu 1992 og er útboðshönnun og útboðsgagnagerð fyrir 45 MW virkjun nú á lokastigi.

Ákvörðun um virkjun háð markaðsaðstæðum og mati á umhverfisáhrifum
Stjórn Landsvirkjunar hefur ekki tekið ákvörðun um hvort og hvenær verður sótt um virkjunarleyfi fyrir nýja virkjun í Bjarnarflagi en það verður ekki gert fyrr en orkusölusamningar liggja fyrir og nýrri úttekt á gildandi mati á umhverfisáhrifum er lokið.

Landsvirkjun er í stakk búin að hefja virkjunarframkvæmdir hvort heldur sem er í Bjarnarflagi eða á Þeistareykjum þegar tilskilin leyfi liggja fyrir og samningum um orkusölu vegna iðnaðaruppbyggingu á Bakka við Húsavík verður lokið.

Stendur ekki til að tefla lífríki Mývatns í hættu
Landsvirkjun hefur markað sér þá stefnu að nýta þau jarðhitasvæði sem fyrirtækinu hefur verið trúað fyrir með sjálfbærum hætti. Með nýrri Bjarnarflagsvirkjun stendur ekki til að tefla lífríki Mývatns í hættu.

Í máli Harðar Arnarsonar, forstjóra Landsvirkjunar, kom fram að Landsvirkjun telur mikilvægt að gæta varúðar við allar framkvæmdir í nágrenni Mývatns enda er náttúrufar við Mývatn sérstætt.  Í þessu samhengi hefur fyrirtækið staðið fyrir ítarlegum umhverfisrannsóknum og vöktun á ýmsum umhverfisþáttum, svo sem efnasamsetningu grunnvatns, gróðurfari, dýralífi, hveravirkni og loftgæðum í tengslum við rekstur núverandi Bjarnarflagsvirkjunar og vegna undirbúnings nýrrar virkjunar.

Ef til nýrrar Bjarnarflagsvirkjunar kemur mun Landsvirkjun hlíta skilmálum virkjanaleyfis Orkustofnunar og starfa eftir öllum þeim skilyrðum sem sveitarfélagið mun setja í framkvæmdaleyfi og Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra mun setja í starfsleyfi.

Affalsvatni verði losað vel niður fyrir botn Mývatns og núverandi yfirborðslosun hætt
Sérstaklega hefur verið hugað að áhrifum á grunnvatn. Náttúrulegar breytingar á hitastigi grunnvatns hafa verið umtalsverðar með mikilli hækkun grunnvatnshita í kjölfar Kröfluelda og síðan hægfara kólnun sem hefur ekki ennþá leitað í jafnvægi og er hitastig ennþá töluvert hærra en það var fyrir Kröfluelda. Frá því að núverandi Bjarnarflagsvirkjun hóf starfsemi fyrir 46 árum hefur affallsvatn verið losað á yfirborði en rannsóknir benda til að sú losun hafi hverfandi áhrif á hita og efnasamsetningu grunnvatns. Með nýrri Bjarnarflagsvirkjun stendur til að losa affallsvatn um niðurrennslisholur, vel niður fyrir botn Mývatns, að ósk Umhverfisstofnunar og fleiri aðila.

Styrkur brennisteinsvetnis verði undir reglugerðarmörkum
Mælingar á styrk brennisteinsvetnis í Reykjahlíð, sem hafa staðið yfir frá því í febrúar 2011, gefa til kynna að stóran hluta ársins séu áhrif jarðhitanýtingar á loftgæði í Reykjahlíð óveruleg. Unnið er að fjölgun mælistöðva. Landsvirkjun mun haga orkuvinnslu þannig að tryggt sé að styrkur brennisteinsvetnis verði áfram undir reglugerðarmörkum og grípa til viðeigandi mótvægisaðgerða gerist þess þörf.

Úttekt á gildandi mati á umhverfisáhrifum
Auk þeirra ítarlegu umhverfisrannsókna og vöktunar sem Landsvirkjun hefur staðið fyrir er einnig unnið að úttekt á gildandi mati á umhverfisáhrifum Bjarnarflagsvirkjunar, með aðstoð ráðgjafa, þar sem tekið er tillit til tæknibreytinga og reynslu af rekstri jarðvarmavirkjana og umhverfisáhrifum þeirra sem komið hafa fram frá því að Skipulagsstofnun úrskurðaði um allt að 90MW Bjarnarflagsvirkjun árið 2004. Við þessa vinnu verður jafnframt kannað hvort breytingar á löggjöf um umhverfismál eða alþjóðlegum skuldbindingum kalli á endurskoðun á matinu að hluta eða í heild. Ennfremur verður vöktunaráætlun sem unnið hefur verið eftir rýnd og tekið saman yfirlit um rannsóknir. Niðurstöðu þessarar úttektar er að vænta á næstu mánuðum.

Undirbúningsframkvæmdum haldið í lágmarki
Undirbúningsframkvæmdum verður haldið í lágmarki þar til ákvörðun um nýja virkjun í Bjarnarflagi liggur fyrir. Kynntar voru undirbúningsframkvæmdir sem framundan eru en þær snúa að frágangi framkvæmda sem hófust síðastliðið haust og náðist ekki að ljúka sökum veðurs.  Sú vinna snýr einkum að lagfæringum og frágangi á lögnum í jörðu og yfirborðsfrágangi á byggingareit virkjunar og á lóð Landsvirkjunar í Reykjahlíð.

Kynningarefni og nánari upplýsingar á vef Landsvirkjunar
Nánari upplýsingar um Bjarnarflagsvirkjun, kynningarefni íbúafundarins og ítarlegar rannsóknarskýrslur má nálgast á vef Landsvirkjunar: www.landsvirkjun.is/Bjarnarflag